Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lifestyle Media Group B.V.

Artikel 1. Definities
2.1 Lifestyle Media Group B.V. gevestigd te Wormer.
2.2 Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een opdrachtovereenkomst met Lifestyle Media Group aangaat of aan wie Lifestyle Media Group een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten van Lifestyle Media Group. Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarde van Lifestyle Media Group.
2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.5 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun geding houden.
2.6 Indien Lifestyle Media Group stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Lifestyle Media Group de algemene voorwaarden soepel toepast.
2.7 Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8 Lifestyle Media Group is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met Opdrachtgever besproken.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen en offertes van Lifestyle Media Group zijn vrijblijvend. Een door Lifestyle Media Group verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Lifestyle Media Group het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Lifestyle Media Group daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lifestyle Media Group anders aangeeft.
3.3 Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
3.4 De overeenkomst tussen Lifestyle Media Group en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Lifestyle Media Group aan Opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Lifestyle Media Group aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Lifestyle Media Group met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

Artikel 4. Annuleren
4.1 Op het moment dat de opdrachtgever de orderbevestiging ontvangt is de plaatsing definitief gereserveerd. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt, kan dit kosteloos binnen 24 uur. Na 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging is de plaatsing definitief en wordt 75% van de factuurprijs in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering opdracht en dienstverlening
5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lifestyle Media Group het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5.2 Alle diensten die door Lifestyle Media Group worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. Lifestyle Media Group kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
5.3 Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zij verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijk tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Lifestyle Media Group baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Lifestyle Media Group onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.5 Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan Lifestyle Media Group verstrekt of verstrekt heeft, heeft Lifestyle Media Group het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
5.6 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Lifestyle Media Group wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Tarief
6.1 Opdrachtgever betaalt aan Lifestyle Media Group een vergoeding zoals bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk overeengekomen.
6.2 Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Lifestyle Media Group Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
6.3 Alle door Lifestyle Media Group gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 7. Betaling
7.1 Lifestyle Media Group is niet gehouden tot het verstrekken van een servicenummer c.q. internetlink van het deelnemende magazine. Indien wordt afgesproken dat een servicenummer c.q. internetlink wordt verstrekt door Lifestyle Media Group, is dit geen reden tot afwijkende betalingsvoorwaarden genoemd in punt 2 van dit artikel.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk door Lifestyle Media Group anders aangegeven, in euro’s middels storting of overmaking op een door Lifestyle Media Group aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Lifestyle Media Group hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
7.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
7.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Lifestyle Media Group daartoe aanleiding geeft, is Lifestyle Media Group gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Lifestyle Media Group te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Lifestyle Media Group gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Lifestyle Media Group uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
7.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Lifestyle Media Group en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Lifestyle Media Group onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden
8.1 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Lifestyle Media Group op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Lifestyle Media Group is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Lifestyle Media Group kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.3 Voor zoveel Lifestyle Media Group ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lifestyle Media Group gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Contractduur en opzegging
10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging.
10.2 Een overeenkomst voor een bepaalde tijd of een bepaalde opdracht is niet tussendoor opzegbaar.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Lifestyle Media Group is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Lifestyle Media Group ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Lifestyle Media Group kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11.2 Voorts is Lifestyle Media Group bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lifestyle Media Group kan worden gevergd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Lifestyle Media Group is voor niet, onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulk rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Lifestyle Media Group. Lifestyle Media Group levert de opdracht vervolgens aan het tijdschrift zoals in de overeenkomst vermeld. Lifestyle Media Group heeft geen invloed op de wijze van publicatie door het tijdschrift, mocht er tijdens de drukfouten optreden in de teksten zoals aangeleverd door de opdrachtgever is Lifestyle Media Group daarvoor niet aansprakelijk.
12.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Lifestyle Media Group onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Lifestyle Media Group voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
12.3 Lifestyle Media Group aanvaardt ten opzichte van opdrachtgever of derde geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever.
12.4 Aansprakelijkheid van Lifestyle Media Group voor indirect schade, waaronder begrepen mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
12.5 De aansprakelijkheid van Lifestyle Media Group is te allen tijde beperkte tot het bedrag dat uit hoofde van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 13. Klachten
13.1 Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
13.2 Ingeval van een terechte klacht zal Lifestyle Media Group in overleg met de opdrachtgever en medium zoeken naar een gepaste oplossing.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Lifestyle Media Group en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.